Nachádzate sa tu

Domov » Ako nakúpiť

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

 

1. Rozsah platnosti

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (VODP) platia pre všetky dodávky a výkony firmy ELAP – Elektronické aplikácie (ďalej len ELAP). Zmluvné strany sa môžu od niektorých z týchto VODP odchýliť dohodou v kúpnej zmluve, táto dohoda však musí mať vždy písomnú formu. Tieto VODP platia taktiež pre všetky budúce obchodné vzťahy, bez ohľadu na to, či boli znovu výslovne dojednané.

 

2. Ponuka

Ponuky dodávateľa sú nezáväzné. Uzatvorenie zmluvného vzťahu nastáva písomným potvrdením objednávky objednávateľa dodávateľom. Ďalšie vedľajšie dojednania sú platné len v prípade, že sú písomne potvrdené. V prípade neodobratia objednaného tovaru je dodávateľ oprávnený vyúčtovať náklady spojené so zrušením tejto objednávky (napr. montáž, demontáž, preprava, administratívne poplatky a podobne). Údaje vo firemných prospektoch a katalógoch, ako sú popisy, výkresy, údaje o rozmeroch a hmotnostiach sú len orientačné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné. V záujme technického pokroku si dodávateľ vyhradzuje právo technických zmien vo firemnej dokumentácii.

 

3. Objednávka

Objednávateľ môže objednávku poslať viacerými spôsobmi:

ELAP – Elektronické aplikácie

Trenčianska 1880/20

915 01 Nové Mesto nad Váhom 032 37 000 11

  • Faxom na 032 37 000 11

V každej objednávke musí  uviesť názov firmy, meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a prípadne aj faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky. V prípade dopravy kuriérom je potrebné uviesť aj dodaciu adresu a telefonický kontakt pre kuriérnu službu. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi dodávateľom a objednávateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

4. Cena

Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Zľavy z cien sa poskytujú na základe písomnej dohody objednávateľa s dodávateľom. Ceny tovarov sa rozumejú vždy bez balného, prepravného, poistenia a zákonnej dane z pridanej hodnoty, ktoré budú účtované nad rámec dohodnutej ceny. Kupujúci nie je oprávnený proti pohľadávkam predávajúceho jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky. Započítanie proti pohľadávkam predávajúceho možno uskutočniť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

 

5. Platba

Realizácia platby za tovar prebieha nasledovnými spôsobmi :

  • platba na dobierku pri prebratí tovaru

      ( za tovar objednávateľ zaplatí pri jeho prebratí doručovateľskej službe ),

  • platba na faktúru – odberateľ je povinný platbu realizovať podľa platobných podmienok a dátumu splatnosti príslušnej faktúry bankovým prevodom, pričom za splnenie záväzku sa považuje deň, kedy bude suma pripísaná na účet dodávateľa

( pre vybraných odberateľov so zmluvným vzťahom a na základe dohodnutých    podmienok ).

 

6. Dodávka

Doručenie objednaného tovaru sa uskutočňuje nasledovnými spôsobmi:

  • dovoz prostredníctvom kuriérskej služby alebo poštou
  • osobný odber ( je možný len na základe vopred dohodnutých podmienok – miesto a čas)

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený objednávateľovi pri potvrdení objednávky.